REKLAMAČNÝ PORIADOK

Vážený zákazník, v nasledovných riadkoch Vám struče opíšeme ako postupovať v prípade, že ste sa rozhodli Vašu objednávku reklamovať. Prosíme, berte na vedomie že zakúpený tovar bez udania dôvodu môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia. V tomto prípade sa nejedná o reklamáciu a stačí uviesť dátumy objednávky a prevzatia a informovať nás o Vašom rozhodnutí na sikovnestuzky@gmail.com.   

 1. Pred prevzatím zásielky od kuriéra alebo na pošte či výdajni Zásielkovne, prosíme skontrolujte zásielku. Ak preberiete zásielku s vážnym poškodením na obale (napr. natrhnutie, roztrhaný obal), prevzatie poškodeného tovaru je na Vašu zodpovednosť a reklamácia z tohoto titulu nebude uznaná. V prípade poškodenia obalu zásielky spíšte s prepravcom zápis o poškodení zásielky priamo na mieste prevzatia a pošlite nám e-mail o udalosti na sikovnetuzky@gmail.com. 
 2. Skontorlujte si fakturačné údaje. Reklamácia bude prebiehať poštovou a internetovou komunikáciou, prípadne telefonicky. Preto je vhodné mať fakturačné údaje vrátane čísla objednávky pri sebe.
 3. Ujasnite si dôvod reklamácie. Spíšte stručne a jasne prečo ste sa rozhodli zaslaný tovar reklamovať, prípadné vady tovaru a podobne.  
 4. Na bezdôvodné vrátenie tovaru majú zákazníci internetového obchodu Šikovné stužky 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť zaslaný naspäť v plnom obsahu, v pôvodnej zostave,  bez poškodenia, hygienicky nezávadný, vrátane darčekového balenia a doplnkov podľa popisu v pôvodnej objednávke. Ak bude chýbať akákoľvek časť z obsahu objednávky, predávajúci má právo pozastaviť navrátenie peňazí kupujúcemu až do chvíle navrátenia všetkých častí obsahu objednávky v pôvodnom stave a bez poškodení. Odosielajte ako balík alebo doporučený list, doručenie na dobierku nebude akceptované. Poštovné náklady hradí kupujúci.   
 5. Napíšte nám e-mail o reklamácii.

Do predmetu správy : REKLAMÁCIA č.objednávky (Vaše číslo objednávky)

Do správy :

MENO A PRIEZVISKO (ak reklamujete za niekoho iného, je nutné uviesť meno toho, kto uskutočnil objednávku, nakoľko bude reklamácia vybavovaná v jeho mene),

ČÍSLO OBJEDNÁVKY

ADRESU (ak adresa doručenia a fakturačná adresa sa lýšia, je nutné uviesť obe), telefónne číslo, e-mail.

Uveďte tiež SPÔSOB DORUČENIA (aký ste pri objednávke zvolili).

Ďalej stručne UVEĎTE DÔVODY NA REKLAMÁCIU, resp. prečo ste sa rozhodli tovar reklamovať.

Do prílohy : KÓPIU ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY

Tovar na reklamáciu riadne zabaľte a odošlite na našu adresu :

Šikovné stužky Devátova 931, Sládkovičovo 92521.

Ak ste tak neurobili už  v e-maili, pridajte kópiu faktúry a list so stručne spísanými vadami resp. odvôvodnenie reklamácie (kópiu faktúry môžete aj v tomto bode zaslať  elektronicky na sikovnestuzky@gmail.com). Poštovné náklady spojené s reklamáciou Vám v prípade úspešnej reklamácie uhradíme v plnej výške. Balíky na dobierku nepreberáme.

Po nahlásení reklamácie Vás budeme informovať o ďalšom postupe. O vybavovaní  Vašej reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Ďalšie dôležité informácie :

Záručná doba : podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu (výpredaje) predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Vady v tomto prípade budú vždy jasne uvádzané pri popise produktov.

Prosíme berte na vedomie, že ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIE VZNIKNUTÉ :

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,( ako napríklad bižutérie zinkových, medených zliatín, pri ktorých prirodzená korózia nastáva najneskôr po 6 mesiacoch. )
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, (napríklad eko-produkty, ktorých prirodzená doba rozloženia je kratšia ako u umelo človekom vytvorených výrobkov)
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
  zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Poštovné náklady navrátenia tovaru hradí predávajúci.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Po preskúmaní Vašej reklamácie je štandardným postupom navrhnúť niekoľko riešení, podľa dostupnosti možností ako napríklad výmena tovaru, alebo jeho častí, oprava tovaru alebo jeho častí, darčekový kupón, zľavu z pôvodnej ceny maximálne do výšky 40% z pôvodnej ceny, výmena tovaru za iný tovar a podobne. Tieto alternatívne riešenia predávajúci môže ale nemusí navrhnúť. Ak ani jedna alternatíva nevyhovie kupujúcemu, predávajúci môže navrhnúť vrátenie peňazí v plnej výške jedine formou úhrady na bankový účet (iný spôsob úhrady nebude akceptovaný).

O výsledku posúdenia reklamácie Vás budeme neodkladne informovať e-mailom,  alebo telefonicky či písomne najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.  V prípade že nesúhlasíte s naším postupom alebo výsledkom reklamácie, máte právo na alternatívne riešenie sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na výkon dozoru a kontroly je podľa § 20 zákona o ochrane spotrebiteľa príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ si môže svoje nároky zo zodpovednosti za vady uplatňovať aj podaním na príslušný súd. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Šikovné stužky / Edita Frantová je Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava1

tel.: 033/ 5512 689

e-mail: tt@soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosíme kontaktujte sikovnestuzky@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0949 771 708 alebo poštou na Devátova 931, Sládkovičovo 92521.